Zarządzanie procesowe – fundament skutecznego zarządzania urzędem

Procesy są fundamentem systemu zarządzania we wszystkich urzędach administracji publicznej. Procesy - logiczne ciągi powtarzalnych czynności prowadzące do osiągnięcia konkretnego rezultatu – występują w każdej organizacji bez względu na dojrzałość jej systemu zarządzania. Skuteczne zarządzanie procesami przekłada się na wysoką jakość usług świadczonych klientom, osiąganie celów strategicznych oraz efektywne wykorzystanie potencjału pracowników i innych zasobów. Wdrożenie zarządzania procesowego jest wstępem do wdrożenia systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. 

W zależności od potrzeb naszych klientów prowadzimy szkolenia nt zarządzania procesowego (tradycyjne i e-learningowe) oraz pomagamy w identyfikacji (mapowaniu) i opisywaniu procesów wraz z określeniem ich wskaźników. Pomagamy w opracowaniu jasnej i zrozumiałej dla wszystkich pracowników mapy procesów urzędu. 

Doskonalenie zarządzania procesowego prowadzimy jako samodzielny projekt lub też realizujemy w ramach wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania takich jak zarządzanie jakością wg ISO 9001 oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, czy też wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.   

Zaletami naszego podejścia są:

  • Poprawa obsługi klientów oraz współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu
  • Zrozumienie przez pracowników zasad zarządzania procesowego i ich roli w tych procesach 
  • Generalna poprawa funkcjonowania urzędu potwierdzona lepszymi wynikami działalności, wyższą satysfakcją klientów i pracowników oraz lepszym postrzeganiem urzędu przez społeczeństwo

Zarządzanie procesowe w urzędach administracji publicznej, wdrażamy od 1998r. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów doskonalenia zarządzania procesowego oraz kilkaset wdrożeń systemów zarządzania jakością wg ISO 9001.

Nasze szkolenia e-learning z zakresu dotyczące zarządzania procesowego posłużyły do przeszkolenia ponad 50 tysięcy pracowników urzędów administracji publicznej. 

O nas

Umbrella świadczy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu doskonalenia zarządzania od 1996. Posiadamy zespół konsultantów z doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji kilkuset projektów wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania oraz ich doskonalenia zgodnie z zasadami kompleksowego zarządzania jakością w sektorach biznesu i administracji publicznej.

Zostaliśmy wyróżnieni Laurem Premiera za wprowadzenie systemów zarządzania jakością do krajowej administracji publicznej oraz Polską Honorową Nagrodą Jakości.

Pomagamy naszym klientom biznesowym we wdrożeniu Modelu EFQM a administracji publicznej we...

Czytaj Więcej...

Opinie klientów

Prezes Rady Ministrów RP
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie pracowników i konsultantów Umbrelli w działania na rzecz wdrażania zaawansowanych systemów zarzadzania jakością w sektorze publicznym.
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Umbrella Consulting w okresie 1 czerwca 2009 do 31 grudnia 2010 zrealizowała w ramach projektu PO KL „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska I Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie” usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz 27 urzędów administracji publicznej …. wykazując się najwyższą starannością w dążeniu do spełnienia potrzeb i oczekiwań urzędów, czego dowodem są bardzo wysokie wyniki badań satysfakcji urzędów.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwa firma przywróciła nam wiarę, iż warto zatrudniać konsultantów. Wybór Państwa firmy okazał się być wyborem uzasadnionym i cieszymy się, że mogliśmy razem współpracować.
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
Fachowość konsultantów Umbrelli umożliwiła sprawne i zgodne z przepisami UE przeszkolenie grup pracowników, w tym zarządu i wyższej kadry menedżerskiej, w zakresie stosowania modelu EFQM do przeprowadzenia samooceny.
Fiat Auto Poland S.A.
Umbrella świadczyła usługi szkoleniowe w sposób staranny i profesjonalny. Współpraca przebiegała bezproblemowo, sprawnie i twórczo. Konsultanci Umbrelli przeprowadzili interesujące szkolenia oraz udzielili wszelkiej merytorycznej pomocy niezbędnej do sprawnej realizacji projektu.
Szpital specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie
Dzięki zaangażowaniu i merytorycznemu wsparciu konsultantów Umbreli oraz bardzo dobrej współpracy z dyrekcją i personelem szpitala System Jakości ISO 9000 wdrożono bardzo sprawnie, a obecnie jego codzienna realizacja jest widoczna i odczuwalna we wszystkich aspektach związanych z realizacja tak procesów medycznych jak i procesów związanych z infrastrukturą techniczną.
Citibank Handlowy
W trakcie trwania projektu konsultanci Umbrella przeprowadzili szereg szkoleń, warsztatów oraz konsultacji – co stanowiło niezbędną pomoc doradczą dla prawidłowej realizacji projektu.
Bank Millennium S.A.
Cały proces związany z organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia spełnił wszystkie nasze oczekiwania oraz charakteryzował się szybkością i elastycznością działania. Podsumowując dotychczasowa współpracę rekomendujemy firmę Umbrella Consulting, jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera.
Deloitte Business Consulting
Świadczone przez Umbrella Consulting Sp. z o.o. usługi zostały zrealizowane w sposób należyty i zgodny z warunkami umowy. Oceniamy współpracę z Umbrella jako bardzo dobrą i w pełni profesjonalną. Przeprowadzone szkolenia uzyskały również bardzo dobre oceny ze strony uczestników, jak i Kierownictwa Programu, mimo dosyć trudnej tematyki zarządczej. Szkolenia miały charakter kompleksowy i zawierały części wykładowe oraz interaktywne ćwiczenia. Szkolona kadra pochodziła zarówno z najwyższych, średnich i operacyjnych stanowisk kierowniczych, jak i spośród szeregowych pracowników ZUS.
Polskie Koleje Państwowe
W ramach projektu Szkolenie kadr Grupy PKP w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem informacji przeszkolono 840 pracowników spółek Grupy PKP. Sposób przeprowadzenia szkoleń oceniamy jako wysoce profesjonalny, a projekt zrealizowany był z należytą starannością.
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Usługi doradcze i szkoleniowe świadczone przez Umbrella Consulting zostały zrealizowane w sposób profesjonalny, z należytą starannością w dążeniu do spełnienia naszych potrzeb i oczekiwań.
Schenker Sp z o.o.
Potwierdzamy, że Umbrella Consulting zrealizowała kompleksowy projekt doskonalenia zarzadzania obejmujący szkolenia, warsztaty i usługi doradcze z dziedziny zarządzania jakością oparte na Modelu EFQM. Rekomendujemy Umbrella Consulting, jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.
Najwyższa Izba Kontroli
Szkolenia objęte przedmiotem zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością, z dużym profesjonalizmem oraz rzetelnym podejściem do wykonywanych prac.

© Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.