Doskonalenie zarządzania i wyników urzędu z pomocą Modelu CAF

Model CAF łączy wszystkie elementy systemu zarządzania w logiczną całość pokazując potencjał urzędu administracji publicznej i możliwości jego rozwoju. Oparty jest na Modelu EFQM oraz na dobrych praktykach zarządzania europejskich urzędów administracji publicznej.

Model CAF służy do oceny systemu zarządzania i wyników osiąganych przez urząd oraz do ich ciągłego doskonalenia. Systematyczne stosowanie Modelu CAF wzmacnia orientacje urzędu na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów i innych zainteresowanych stron jak pracownicy, społeczeństwo, partnerzy, instytucje nadzoru i kontroli itd.

Pomoc Umbrelli we wdrażaniu Modelu CAF obejmuje:

  • Szkolenia kadry kierowniczej i liderów doskonalenia z wykorzystaniem autorskiego studium przypadku i podręcznika samooceny Umbrelli oraz szkolenia e-learningowe dla pracowników
  • Pomoc w zebraniu materiałów do samooceny oraz w przeprowadzeniu warsztatów samooceny i warsztatów planowania projektów i działań doskonalących
  • Pomoc w porównywaniu wyników i benchmarkingu procesów z wiodącymi krajowymi i europejskimi organizacjami
  • Pomoc w formułowaniu projektów doskonalących i monitorowaniu ich realizacji

Wdrażanie Modelu CAF prowadzimy jako samodzielny projekt lub też w ramach szerszego programu doskonalenia zarządzania obejmującego np. wdrożenie systemu kontroli zarządczej, doskonalenie systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001 i/lub ISO 27001 itp.

Urzędom które wdrożyły Model CAF i poszukują dalszych wyzwań na drodze doskonalenia zarządzania oferujemy pomoc we wdrożeniu Modelu EFQM i zdobyciu Europejskiej Nagrody Jakości (EFQM Excellence Award).

Zaletami naszego podejścia są:

  • Rozwój kultury organizacyjnej i systemu zarządzania urzędu zgodnie z dobrymi praktykami wiodących krajowych i europejskich urzędów administracji publicznej
  • Wzrost zaangażowania kadry kierowniczej i pracowników urzędu w doskonalenie zarządzania
  • Poprawa wyników działania urzędu, satysfakcji klientów i pracowników oraz wizerunku urzędu w społeczeństwie.

Zespół konsultantów Umbrelli ma duże doświadczenie i wysokie międzynarodowe kwalifikacje do prowadzenia samooceny i doskonalenia zarządzania zgodnie z modelami CAF i EFQM. Od 2003 roku pomogliśmy kilkudziesięciu urzędom administracji samorządowej i centralnej w samoocenie, wdrożeniu Modelu CAF oraz systematycznym doskonaleniu osiąganych wyników.

 

Lista referencyjna CAF i EFQM

O nas

Umbrella świadczy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu doskonalenia zarządzania od 1996. Posiadamy zespół konsultantów z doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji kilkuset projektów wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania oraz ich doskonalenia zgodnie z zasadami kompleksowego zarządzania jakością w sektorach biznesu i administracji publicznej.

Zostaliśmy wyróżnieni Laurem Premiera za wprowadzenie systemów zarządzania jakością do krajowej administracji publicznej oraz Polską Honorową Nagrodą Jakości.

Pomagamy naszym klientom biznesowym we wdrożeniu Modelu EFQM a administracji publicznej we...

Czytaj Więcej...

Opinie klientów

Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
Fachowość konsultantów Umbrelli umożliwiła sprawne i zgodne z przepisami UE przeszkolenie grup pracowników, w tym zarządu i wyższej kadry menedżerskiej, w zakresie stosowania modelu EFQM do przeprowadzenia samooceny.
Deloitte Business Consulting
Świadczone przez Umbrella Consulting Sp. z o.o. usługi zostały zrealizowane w sposób należyty i zgodny z warunkami umowy. Oceniamy współpracę z Umbrella jako bardzo dobrą i w pełni profesjonalną. Przeprowadzone szkolenia uzyskały również bardzo dobre oceny ze strony uczestników, jak i Kierownictwa Programu, mimo dosyć trudnej tematyki zarządczej. Szkolenia miały charakter kompleksowy i zawierały części wykładowe oraz interaktywne ćwiczenia. Szkolona kadra pochodziła zarówno z najwyższych, średnich i operacyjnych stanowisk kierowniczych, jak i spośród szeregowych pracowników ZUS.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwa firma przywróciła nam wiarę, iż warto zatrudniać konsultantów. Wybór Państwa firmy okazał się być wyborem uzasadnionym i cieszymy się, że mogliśmy razem współpracować.
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Umbrella Consulting w okresie 1 czerwca 2009 do 31 grudnia 2010 zrealizowała w ramach projektu PO KL „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska I Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie” usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz 27 urzędów administracji publicznej …. wykazując się najwyższą starannością w dążeniu do spełnienia potrzeb i oczekiwań urzędów, czego dowodem są bardzo wysokie wyniki badań satysfakcji urzędów.
Bank Millennium S.A.
Cały proces związany z organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia spełnił wszystkie nasze oczekiwania oraz charakteryzował się szybkością i elastycznością działania. Podsumowując dotychczasowa współpracę rekomendujemy firmę Umbrella Consulting, jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera.
Citibank Handlowy
W trakcie trwania projektu konsultanci Umbrella przeprowadzili szereg szkoleń, warsztatów oraz konsultacji – co stanowiło niezbędną pomoc doradczą dla prawidłowej realizacji projektu.
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Usługi doradcze i szkoleniowe świadczone przez Umbrella Consulting zostały zrealizowane w sposób profesjonalny, z należytą starannością w dążeniu do spełnienia naszych potrzeb i oczekiwań.
Fiat Auto Poland S.A.
Umbrella świadczyła usługi szkoleniowe w sposób staranny i profesjonalny. Współpraca przebiegała bezproblemowo, sprawnie i twórczo. Konsultanci Umbrelli przeprowadzili interesujące szkolenia oraz udzielili wszelkiej merytorycznej pomocy niezbędnej do sprawnej realizacji projektu.
Szpital specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie
Dzięki zaangażowaniu i merytorycznemu wsparciu konsultantów Umbreli oraz bardzo dobrej współpracy z dyrekcją i personelem szpitala System Jakości ISO 9000 wdrożono bardzo sprawnie, a obecnie jego codzienna realizacja jest widoczna i odczuwalna we wszystkich aspektach związanych z realizacja tak procesów medycznych jak i procesów związanych z infrastrukturą techniczną.
Prezes Rady Ministrów RP
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie pracowników i konsultantów Umbrelli w działania na rzecz wdrażania zaawansowanych systemów zarzadzania jakością w sektorze publicznym.
Polskie Koleje Państwowe
W ramach projektu Szkolenie kadr Grupy PKP w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem informacji przeszkolono 840 pracowników spółek Grupy PKP. Sposób przeprowadzenia szkoleń oceniamy jako wysoce profesjonalny, a projekt zrealizowany był z należytą starannością.
Schenker Sp z o.o.
Potwierdzamy, że Umbrella Consulting zrealizowała kompleksowy projekt doskonalenia zarzadzania obejmujący szkolenia, warsztaty i usługi doradcze z dziedziny zarządzania jakością oparte na Modelu EFQM. Rekomendujemy Umbrella Consulting, jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.
Najwyższa Izba Kontroli
Szkolenia objęte przedmiotem zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością, z dużym profesjonalizmem oraz rzetelnym podejściem do wykonywanych prac.

© Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.