Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie

Projekt realizowany był w latach 2009-2011 w ramach umowy z MSWIA o dofinasowanie projektu z PO KL przez partnerstwo w składzie: Urząd Miasta w Dzierżoniowie (lider partnerstwa), Umbrella (realizator usług dla beneficjentów) i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Beneficjentami projektu było 27 jednostek administracji samorządowej różnych szczebli (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz urząd marszałkowski) z Dolnego Śląska i Małopolski oraz ich ponad 3200 pracowników.

Projekt miał charakter kompleksowego programu doskonalenia usług publicznych, zarządzania urzędem oraz rozwoju zasobów ludzkich w 27 JST. Metodyka projektu oparta była na Modelu CAF oraz koncepcji zaangażowania wszystkich pracowników w ciągle doskonalenie działania i wyników urzędu. Wzorem i źródłem dobrych praktyk dla urzędów uczestniczących w projekcie był Urząd Miasta w Dzierżoniowie który od 1998 roku doskonali swój system zarządzania korzystając z usług konsultingowych Umbrelli.

Realizacja projektu obejmowała następujące 3 fazy:

 • 3 miesięczną fazę przygotowawczą w trakcie, której została wykonana pogłębiona analiza potrzeb urzędów uczestniczących w projekcie oraz opracowane indywidualne programy pomocy dla każdego z urzędów,
 • 24 miesięczną fazę doskonalenia systemu zarządzania w urzędach w trakcie której urzędy uczestniczące w projekcie uzyskały kompleksową pomoc doradczą i szkoleniową od Umbrelli
 • 3 miesięczną fazę zakończeniową w trakcie której odbyła się ogólnopolska konferencja pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego służąca promocji rezultatów projektu w krajowej administracji publicznej.

Główne rezultaty projektu to:

 • Przeszkolenie na szkoleniach tradycyjnych, e-learningowych, seminariach i warsztatach kadry kierowniczej i wszystkich 3200 pracowników urzędów w zakresie koncepcji i narzędzi doskonalenia zarządzania takich jak Model CAF, zarządzanie procesowe, badania satysfakcji klientów, badania satysfakcji pracowników, zarządzanie jakością/ISO 9001, benchmarking, komunikacja oraz przywództwo.
 • Wzrost zaangażowania kadry kierowniczej i pracowników w doskonalenie zarządzania i poprawę wyników osiąganych przez urząd
 • Wdrożenie samooceny CAF w 24 urzędach poprzez szkolenia oraz realizacje 2 lub 3 cykli samooceny w każdym urzędzie
 • Wdrożenie lub udoskonalenie systemów zarządzania jakością w 24 urzędach
 • Poprawa satysfakcji klientów i pracowników urzędów
 • Opracowanie przez urzędy uczestniczące w projekcie 75 dobrych praktyk zarządzania
 • Rozwiniecie systemu zarządzania i poprawa wyników działalności Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, satysfakcji klientów i pracowników oraz wizerunku urzędu do poziomu najlepszych organizacji europejskich potwierdzona uzyskaniem przez ten urząd tytułu laureata Europejskiej Nagrody Jakości ( EFQM Excellence Award) 2013.

Badania satysfakcji uczestników projektu wykazały że ponad 97% kadry kierowniczej i ponad 70% pracowników było zadowolone lub bardzo zadowolone z uczestnictwa w projekcie.
Po zakończeniu projektu z inicjatywy jego uczestników powstały dwie grupy benchmarkingowe:

 • Grupa powiatów zainicjowana przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku
 • Grupa gmin miejskich i wiejskich, której liderami są Nowy Targ, Dobczyce i Zabierzów.

O nas

Umbrella świadczy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu doskonalenia zarządzania od 1996. Posiadamy zespół konsultantów z doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji kilkuset projektów wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania oraz ich doskonalenia zgodnie z zasadami kompleksowego zarządzania jakością w sektorach biznesu i administracji publicznej.

Zostaliśmy wyróżnieni Laurem Premiera za wprowadzenie systemów zarządzania jakością do krajowej administracji publicznej oraz Polską Honorową Nagrodą Jakości.

Pomagamy naszym klientom biznesowym we wdrożeniu Modelu EFQM a administracji publicznej we...

Czytaj Więcej...

Opinie klientów

Deloitte Business Consulting
Świadczone przez Umbrella Consulting Sp. z o.o. usługi zostały zrealizowane w sposób należyty i zgodny z warunkami umowy. Oceniamy współpracę z Umbrella jako bardzo dobrą i w pełni profesjonalną. Przeprowadzone szkolenia uzyskały również bardzo dobre oceny ze strony uczestników, jak i Kierownictwa Programu, mimo dosyć trudnej tematyki zarządczej. Szkolenia miały charakter kompleksowy i zawierały części wykładowe oraz interaktywne ćwiczenia. Szkolona kadra pochodziła zarówno z najwyższych, średnich i operacyjnych stanowisk kierowniczych, jak i spośród szeregowych pracowników ZUS.
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Umbrella Consulting w okresie 1 czerwca 2009 do 31 grudnia 2010 zrealizowała w ramach projektu PO KL „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska I Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie” usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz 27 urzędów administracji publicznej …. wykazując się najwyższą starannością w dążeniu do spełnienia potrzeb i oczekiwań urzędów, czego dowodem są bardzo wysokie wyniki badań satysfakcji urzędów.
Schenker Sp z o.o.
Potwierdzamy, że Umbrella Consulting zrealizowała kompleksowy projekt doskonalenia zarzadzania obejmujący szkolenia, warsztaty i usługi doradcze z dziedziny zarządzania jakością oparte na Modelu EFQM. Rekomendujemy Umbrella Consulting, jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.
Najwyższa Izba Kontroli
Szkolenia objęte przedmiotem zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością, z dużym profesjonalizmem oraz rzetelnym podejściem do wykonywanych prac.
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
Fachowość konsultantów Umbrelli umożliwiła sprawne i zgodne z przepisami UE przeszkolenie grup pracowników, w tym zarządu i wyższej kadry menedżerskiej, w zakresie stosowania modelu EFQM do przeprowadzenia samooceny.
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Usługi doradcze i szkoleniowe świadczone przez Umbrella Consulting zostały zrealizowane w sposób profesjonalny, z należytą starannością w dążeniu do spełnienia naszych potrzeb i oczekiwań.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwa firma przywróciła nam wiarę, iż warto zatrudniać konsultantów. Wybór Państwa firmy okazał się być wyborem uzasadnionym i cieszymy się, że mogliśmy razem współpracować.
Prezes Rady Ministrów RP
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie pracowników i konsultantów Umbrelli w działania na rzecz wdrażania zaawansowanych systemów zarzadzania jakością w sektorze publicznym.
Bank Millennium S.A.
Cały proces związany z organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia spełnił wszystkie nasze oczekiwania oraz charakteryzował się szybkością i elastycznością działania. Podsumowując dotychczasowa współpracę rekomendujemy firmę Umbrella Consulting, jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera.
Polskie Koleje Państwowe
W ramach projektu Szkolenie kadr Grupy PKP w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem informacji przeszkolono 840 pracowników spółek Grupy PKP. Sposób przeprowadzenia szkoleń oceniamy jako wysoce profesjonalny, a projekt zrealizowany był z należytą starannością.
Szpital specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie
Dzięki zaangażowaniu i merytorycznemu wsparciu konsultantów Umbreli oraz bardzo dobrej współpracy z dyrekcją i personelem szpitala System Jakości ISO 9000 wdrożono bardzo sprawnie, a obecnie jego codzienna realizacja jest widoczna i odczuwalna we wszystkich aspektach związanych z realizacja tak procesów medycznych jak i procesów związanych z infrastrukturą techniczną.
Fiat Auto Poland S.A.
Umbrella świadczyła usługi szkoleniowe w sposób staranny i profesjonalny. Współpraca przebiegała bezproblemowo, sprawnie i twórczo. Konsultanci Umbrelli przeprowadzili interesujące szkolenia oraz udzielili wszelkiej merytorycznej pomocy niezbędnej do sprawnej realizacji projektu.
Citibank Handlowy
W trakcie trwania projektu konsultanci Umbrella przeprowadzili szereg szkoleń, warsztatów oraz konsultacji – co stanowiło niezbędną pomoc doradczą dla prawidłowej realizacji projektu.

© Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.