Doskonalenie umiejętności auditorów systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000

Projekt realizowany był w okresie od listopada 2009 roku do kwietnia 2011 przez Umbrelle w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. w ramach umowy z MSWIA. Beneficjentami projektu były jednostki samorządu terytorialnego z całego kraju.

Szkolenia prowadzone były przez trenerów Umbrelli - auditorów wiodących zarejestrowanych w IRCA (International Register of Certificated Auditors) oraz EOQ (European Organization for Quality). Wszyscy trenerzy prowadzący szkolenia posiadali wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej.

W ramach projektu Umbrella realizowała cztery rodzaje szkoleń:

  • 3-dniowe szkolenie auditorów wewnętrznych Celem szkolenia było nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego zaplanowania, przeprowadzenia oraz dokumentowania auditu SZJ według norm ISO 9001. Metodyka szkolenia oraz materiały szkoleniowe zostały opracowane na podstawie ponad 10 letnich doświadczeń Umbrelli w zakresie szkolenia audytorów wewnętrznych ISO 9001
  • 5-dniowe szkolenie auditorów wiodących (kurs Umbrelli akredytowany w IRCA) Szkolenie przeznaczone było dla kandydatów na auditorów wiodących. Uczestnicy szkolenia zdobyli kwalifikacje do prowadzenia auditów strony trzeciej (wykonywanych przez niezależne jednostki certyfikujące). Szkolenie przygotowywało również do prowadzenia i zarządzania auditami wewnątrz własnej organizacji oraz do prowadzenia auditów jednostek podległych i partnerów urzędów.(auditów strony drugiej).
  • 3-dniowe szkolenie nt doskonalenia warsztatu audytora ISO 9001 opracowane na bazie doświadczeń Umbrelli oraz analizy potrzeb szkoleniowych jednostek administracji publicznej. Ważnym elementami szkolenia był treningi w zakresie komunikacji, przekazywania informacji zwrotnej, asertywności, podstępowania w sytuacjach konfliktowych prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny.
  • 3-dniowe szkolenie nt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wprowadzone w odpowiedzi na potrzeby urzędów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w powiązaniu z zarządzaniem jakością. Szkolenie obejmowało m.in. zagadnienia związane z aspektami prawnymi, polityką i wymaganą dokumentacją systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Ponad 50% czasu każdego szkolenia stanowiły ćwiczenia z wykorzystaniem studiów przypadku, praca w grupach moderowana przez trenerów, oraz dyskusje plenarne w nawiązaniu do własnych doświadczeń uczestników.

Ogółem przeszkolono 480 pracowników administracji samorządowej. Satysfakcja uczestników projektu zmierzona w anonimowych badaniach wyniosła 4,7 w skali od 1 (bardzo niezadowolony) do 5 (bardzo zadowolony).

O nas

Umbrella świadczy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu doskonalenia zarządzania od 1996. Posiadamy zespół konsultantów z doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji kilkuset projektów wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania oraz ich doskonalenia zgodnie z zasadami kompleksowego zarządzania jakością w sektorach biznesu i administracji publicznej.

Zostaliśmy wyróżnieni Laurem Premiera za wprowadzenie systemów zarządzania jakością do krajowej administracji publicznej oraz Polską Honorową Nagrodą Jakości.

Pomagamy naszym klientom biznesowym we wdrożeniu Modelu EFQM a administracji publicznej we...

Czytaj Więcej...

Opinie klientów

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Usługi doradcze i szkoleniowe świadczone przez Umbrella Consulting zostały zrealizowane w sposób profesjonalny, z należytą starannością w dążeniu do spełnienia naszych potrzeb i oczekiwań.
Szpital specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie
Dzięki zaangażowaniu i merytorycznemu wsparciu konsultantów Umbreli oraz bardzo dobrej współpracy z dyrekcją i personelem szpitala System Jakości ISO 9000 wdrożono bardzo sprawnie, a obecnie jego codzienna realizacja jest widoczna i odczuwalna we wszystkich aspektach związanych z realizacja tak procesów medycznych jak i procesów związanych z infrastrukturą techniczną.
Fiat Auto Poland S.A.
Umbrella świadczyła usługi szkoleniowe w sposób staranny i profesjonalny. Współpraca przebiegała bezproblemowo, sprawnie i twórczo. Konsultanci Umbrelli przeprowadzili interesujące szkolenia oraz udzielili wszelkiej merytorycznej pomocy niezbędnej do sprawnej realizacji projektu.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwa firma przywróciła nam wiarę, iż warto zatrudniać konsultantów. Wybór Państwa firmy okazał się być wyborem uzasadnionym i cieszymy się, że mogliśmy razem współpracować.
Najwyższa Izba Kontroli
Szkolenia objęte przedmiotem zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością, z dużym profesjonalizmem oraz rzetelnym podejściem do wykonywanych prac.
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
Fachowość konsultantów Umbrelli umożliwiła sprawne i zgodne z przepisami UE przeszkolenie grup pracowników, w tym zarządu i wyższej kadry menedżerskiej, w zakresie stosowania modelu EFQM do przeprowadzenia samooceny.
Schenker Sp z o.o.
Potwierdzamy, że Umbrella Consulting zrealizowała kompleksowy projekt doskonalenia zarzadzania obejmujący szkolenia, warsztaty i usługi doradcze z dziedziny zarządzania jakością oparte na Modelu EFQM. Rekomendujemy Umbrella Consulting, jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.
Deloitte Business Consulting
Świadczone przez Umbrella Consulting Sp. z o.o. usługi zostały zrealizowane w sposób należyty i zgodny z warunkami umowy. Oceniamy współpracę z Umbrella jako bardzo dobrą i w pełni profesjonalną. Przeprowadzone szkolenia uzyskały również bardzo dobre oceny ze strony uczestników, jak i Kierownictwa Programu, mimo dosyć trudnej tematyki zarządczej. Szkolenia miały charakter kompleksowy i zawierały części wykładowe oraz interaktywne ćwiczenia. Szkolona kadra pochodziła zarówno z najwyższych, średnich i operacyjnych stanowisk kierowniczych, jak i spośród szeregowych pracowników ZUS.
Bank Millennium S.A.
Cały proces związany z organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia spełnił wszystkie nasze oczekiwania oraz charakteryzował się szybkością i elastycznością działania. Podsumowując dotychczasowa współpracę rekomendujemy firmę Umbrella Consulting, jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera.
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Umbrella Consulting w okresie 1 czerwca 2009 do 31 grudnia 2010 zrealizowała w ramach projektu PO KL „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska I Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie” usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz 27 urzędów administracji publicznej …. wykazując się najwyższą starannością w dążeniu do spełnienia potrzeb i oczekiwań urzędów, czego dowodem są bardzo wysokie wyniki badań satysfakcji urzędów.
Prezes Rady Ministrów RP
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie pracowników i konsultantów Umbrelli w działania na rzecz wdrażania zaawansowanych systemów zarzadzania jakością w sektorze publicznym.
Polskie Koleje Państwowe
W ramach projektu Szkolenie kadr Grupy PKP w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem informacji przeszkolono 840 pracowników spółek Grupy PKP. Sposób przeprowadzenia szkoleń oceniamy jako wysoce profesjonalny, a projekt zrealizowany był z należytą starannością.
Citibank Handlowy
W trakcie trwania projektu konsultanci Umbrella przeprowadzili szereg szkoleń, warsztatów oraz konsultacji – co stanowiło niezbędną pomoc doradczą dla prawidłowej realizacji projektu.

© Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.